Chciałbym zaprezentować Państwu naszą firmę, która dziala w sferze zamówień publicznych oraz rynku budowlanego wedlug znanych wszystkim, normatywnych przepisów oraz wykorzystujac doświadczenie wielu lat pracy.  

Z gamy uslug inwestorskich możecie Państwo wybrać pomiedzy:

 • kompleksową obslugą inwestycji;
 • pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastepczego;
 • sprawowaniem nadzoru inwestorskiego;
 • prowadzeniem procedur przetargowych opartych o Prawo Zamówień Publicznych, FIDIC;
 • doradztwem i szkoleniami w zakresie zamówień publicznych;
 • opracowywaniem wniosków pomocowych dla inwestycji;
 • wykonywaniem bussines planów oraz studiów wykonalności;

Zeby atuty oferty naszej firmy byly Państwu bliższe, przyjrzyjmy się, co nasza propozycja dobrego dla Państwa niesie.

Analizujemy dla Państwa bez przerwy rynek inwestycji i wyszukujemy ciekawe możliwości. W ramach naszego doradztwa wspólnie z Państwem dokonujemy wyboru i selekcji lokalizacji pod inwestycję, które dokładnie odpowiadają Państwa potrzebom.

Żebyście mogli Państwo cieszyć się przyjemnym uczuciem bycia przygotowanym na przyszłość uzgadniamy i negocjujemy warunki realizacji infrastruktury technicznej, przygotowujemy kompletn? dokumentacj? terenowo - prawn? oraz przetargi, tworzymy stosowne umowy gwarantuj?ce realizacj? inwestycji oraz nadzorujemy proces projektowania.

?ycie zaskakuje nas jednak ci?gle czym? nowym. Nie wszystkie te zaskoczenia s? przyjemne. Cz?sto ma?e niedopatrzenia lub ma?y problem poci?gaj? za sob? nieprzewidziane skutki finansowe. Jednak?e nie w Pa?stwa przypadku. Gdy? przy w?a?ciwym nadzorze inwestorskim nic nie mo?e si? wydarzy?.

Proponujemy Państwu:

 • kontrol? post?pu oraz jako?ci robót;
 • nadzorowanie rozlicze? wykonawców pod wzgl?dem formalnym, merytorycznym i rachunkowym;
 • przygotowanie i przeprowadzenie odbiorów cz??ciowych i ko?cowych inwestycji;
 • za?atwienie pozwole? na u?ytkowanie obiektu
 • us?ug? egzekwowania roszcze? gwarancyjnych z tytu?u zawartych umów z wykonawcami po oddaniu inwestycji do eksploatacji. 

Co takiego interesujacego może się wydarzyć, kiedy skorzystacie Państwo z usług naszej firmy?

Zapraszamy!

z poważaniem