Zamówienia publiczne w praktyce

Korzyści dla Uczestników szkolenia: 

Zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim umiejętności praktycznych stosowania Prawa zamówień publicznych. Poprzez przekazywanie specjalistycznej wiedzy na temat zamówień publicznych przygotowanie do samodzielnej i kompleksowej obsługi postępowań.

Program szkolenia:

 1. Przedmiot zamówienia - dostawy, usługi lub roboty budowlane,
 2. Opis przedmiotu zamówienia,
 3. Szacowanie wartości zamówienia
  • Grupowanie dostaw i usług,
  • Roboty budowlane a kosztorys inwestorski.
 4. Wyłączenie spod obowiązku stosowania przepisów ustawy.
 5. Nowe progi do udzielania zamówień publicznych.
 6. Wymogi w zakresie ogłaszania i jawności postępowań o zamówienie
 7. Przebieg postępowania o zamówienie publiczne - charakterystyka oraz przesłanki wyboru trybów, w jakich udzielane są zamówienia publiczne,
 8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - części składowe, zakres i treść specyfikacji, możliwości oraz przesłanki dokonywania zmian w treści SIWZ. Warunki, jakie można stawiać oferentom w przedmiocie zamówienia,
 9. Badanie ofert. Oferent wykluczony z postępowania. Oferta odrzucona,
 10. Warunki i kryteria wyboru ofert. Określenie, innych niż cena  kryteriów,
 11. Jawność ofert i umów. Archiwizacja dokumentów z postępowania,
 12. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne - wzory druków,
 13. Środki odwoławcze w ustawie Prawo zamówień publicznych,
 14. Zasady funkcjonowania i pracy Komisji przetargowej,
 15. Umowy o zamówienie publiczne,
 16. Realizacja inwestycji i egzekwowanie zobowiązań umownych,
 17. Odpowiedzialność z tytułu naruszania przepisów Ustawy PZP,
 18. Pytania uczestników - seminarium.

Szkolenie polecamy dla:

Polecamy je wszystkim osobom, które w swojej pracy zawodowej odpowiedzialne są za politykę wydawania pieniędzy, podpisujących dokumenty przetargowe, piszących specyfikacje i przygotowujących wszelkie dokumenty przetargowe, uczestniczących w pracach komisji przetargowych.