Proces inwestycyjny a ochrona środowiska

Korzyści dla Uczestników szkolenia: 

Program szkolenia:

 1. Proces inwestycyjny w  świetle przepisów:
  • Prawo budowlane,
  • Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,
  • Prawo zamówień publicznych,
  • Kodeks Cywilny,
  • Ustawy o wyrobach budowlanych,
  • Ustawa Prawo ochrony środowiska.  
 2. Modelowe procesy inwestycyjne: od Inicjowania Przedsięwzięcia do Pozwolenia
  na Użytkowanie.
 3. Ustawa Prawo ochrony środowiska:
  • Zagadnienia związane z procesem uzyskiwania środowiskowych uwarunkowań uzyskania zgody na realizację przedsięwzięcia (problem przygotowywania stosownych informacji o środowiskowych oddziaływaniach przedsięwzięcia na środowisko, problem przeprowadzania postępowania przez stosowne urzędy, postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań oraz udziału społeczeństwa w procesie wydawania tej decyzji na etapie skreeningu i scopingu.
 4. Prawo ochrony środowiska a gminne i powiatowe plany ochrony środowiska.
 5. Postępowanie przy realizacji inwestycji mogących oddziaływać na gatunki lub siedliska chronione w ramach sieci obszarów Natura.
 6. Założenia ogólne konstrukcji aktu prawnego Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym.
 7. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne ze szczególnym uwzględnieniem projektów liniowych.
 8. Prawo wodne, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 9. Prawo ochrony środowiska, gminne i powiatowe plany ochrony środowiska.
 10. Dyskusja.

Szkolenie polecamy dla: